ജൂൺ 27 – അലക്‌സാൻഡ്രിയായിലെ വിശുദ്ധ സിറിൾ | Saint Cyril of Alexandria

ജൂൺ 27 – അലക്‌സാൻഡ്രിയായിലെ വിശുദ്ധ സിറിൾ | Saint Cyril of Alexandria

Advertisements

അലക്‌സാൻഡ്രിയൻ പാരമ്പര്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനും സഭയിലെ പ്രധാനവേദപാരംഗതരിൽ ഒരാളും പൗരസ്ത്യസഭയുടെ അലങ്കാരവുമായ വിശുദ്ധ സിറിളിന്റെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s