ജൂൺ 28 വിശുദ്ധ ഇരണേവൂസ് | Saint Irenaeus

ജൂൺ 28 – വിശുദ്ധ ഇരണേവൂസ് | Saint Irenaeus

Advertisements

ആദ്യകാലസഭയിലെ ശക്തനായ ദൈവശാസ്ത്രപണ്ഡിതനും മെത്രാനുമായിരുന്ന വിശുദ്ധ ഇരണേവൂസിന്റെ തിരുനാൾ. 2022 ജനുവരി 21 ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ തിരുസഭയുടെ 37 -മത്തെ വേദപാരംഗതനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements
St. Irenaeus of Lyons
Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s