ജൂൺ 30 റോമിലെ സഭയിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷികൾ | The First Holy Martyrs of the Roman Church

ജൂൺ 30 – റോമിലെ സഭയിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷികൾ | The First Holy Martyrs of the Roman Church

Advertisements

അപ്പസ്തോലന്മാരായ വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെയും പൗലോസിന്റെയും രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് മുൻപ് റോമിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച വിശുദ്ധരായ ആദ്യക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഓർമ്മദിനം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s