ഔദാര്യത

ദൈവത്തിൻ്റെ ഔദാര്യതയുടെ പ്രകടനരൂപമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം
…………………………………………..
ഫാ.റൊനിയെരൊ കന്തലമെസ്സാ

പാപത്താലും ജീവിത നൈരാശ്യത്താലും തകർന്നവരെ രക്ഷിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

My Sole Occupation is Love.
St. John of the Cross❤️

Good Morning…. Have a gracefilled day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s