ജൂലൈ 2 – വിശുദ്ധ ഓത്തോ | Saint Otto

ജൂലൈ 2 – വിശുദ്ധ ഓത്തോ | Saint Otto

Advertisements

“പൊമറേനിയയുടെ അപ്പസ്തോലൻ”, “സന്യാസിയുടെ പിതാവ്” എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജർമ്മനിയിലെ ബാംബെർഗ്ഗിലെ മെത്രാനായിരുന്ന വിശുദ്ധ ഓത്തോയുടെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s