ജൂലൈ 4 വിശുദ്ധ ഉൾറിക് | Saint Ulrich

ജൂലൈ 4 – വിശുദ്ധ ഉൾറിക് | Saint Ulrich

Advertisements

കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള രീതിയിൽ വിശുദ്ധപദവി പ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള കാനോനികമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധനായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഉൾറിക്.

Script: Sr. Liby George & Fr. Sanoj Mundaplakkal
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s