ഭയം

സകല പിശാചുക്കളും ഭയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് വി.കുർബാനയിലെ ദൈവസാന്നിധ്യം.
…………………………………………..
ഫാ.ഗബ്രിയേൽ ആമോർക്ക്

യേശുവിൻ്റെ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Christ does not force our will, He only takes what we give Him. But He does not give Himself entirely until He sees that we yield ourselves entirely to Him.
St. Theresa of Avila🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a graceful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s