അനശ്വരൻ

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെ ഭൗതികമായ അപ്പവും വീഞ്ഞും സ്വർഗ്ഗീയമാകുന്നതുപോലെ, നശ്വരനായ മനുഷ്യൻ അനശ്വരനായി മാറുന്നു.
…………………………………………..

സ്വർഗ്ഗീയയാത്രയിൽ പാഥേയമായ ജീവൻ നല്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Pure love … knows that only one thing is needed to please God: to do even the smallest things out of great love – love, and always love.
–Divine Mercy in My Soul, St. Faustina 🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a blessed day …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s