ദൈവീക പ്രതിഛായ

ദൈവീക പ്രതിഛായ നമ്മിൽ പൂർണമാക്കാനാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
………………….. ……………………..
എഡ്വേർഡ് ലീൻ

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്ന ജീവൻ്റെ അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Christ beside me, Christ before me, Christ behind me, Christ within me, Christ beneath me, Christ above me. My longing for truth was a single prayer. You desire that which exceeds my humble powers, but I trust in the compassion and mercy of the All-powerful God.

Good Morning…. Have a Joyful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s