സഭ

മാമ്മോദീസായിലും വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും രൂപീകൃതമായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഗാത്രമാണ് സഭ.
…………………………………………..
ഹെൻറി ന്യൂമാൻ

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്ന ജീവൻ്റെ അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“That love of God is hard and marvelous. It cannot and will not be broken because of our sins.”
~ Julian of Norwich🌹🔥❤️

Good Morning… Have a graceful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s