ജൂലൈ 10 രക്തസാക്ഷികളായ ഏഴ് സഹോദരന്‍മാർ | Seven Holy Brothers

ജൂലൈ 10 – രക്തസാക്ഷികളായ ഏഴ് സഹോദരന്‍മാർ | Seven Holy Brothers

Advertisements

ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെപ്രതി സ്വന്തം ജീവൻ ബലിനൽകേണ്ടിവന്ന ഏഴ് സഹോദരന്മാരുടെ ഓർമ്മദിനം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s