ജൂലൈ 6 വിശുദ്ധ മരിയ ഗൊരേത്തി | Saint Maria Goretti

ജൂലൈ 6 – വിശുദ്ധ മരിയ ഗൊരേത്തി | Saint Maria Goretti

Advertisements

പാപം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് സ്വജീവിതം കൊണ്ട് ലോകത്തോട് വിളിച്ചുപറഞ്ഞ കുഞ്ഞുവിശുദ്ധ, വിശുദ്ധ മരിയ ഗൊരേത്തിയുടെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s