ജൂലൈ 9 വിശുദ്ധ വെറോണിക്കാ ജൂലിയാനി | Saint Veronica Giuliani

ജൂലൈ 9 – വിശുദ്ധ വെറോണിക്കാ ജൂലിയാനി | Saint Veronica Giuliani

Advertisements

ക്രിസ്തുവിന്റെ പഞ്ചക്ഷതങ്ങളും മുൾക്കിരീടത്തിന്റെ വേദനയും സ്വശരീരത്തിൽ വഹിച്ച പുണ്യവതിയാണ് വിശുദ്ധ വെറോണിക്കാ ജൂലിയാനി.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s