ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരണം

ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി നഗ്നപാദയായി തീക്കനലിൽകൂടി നടക്കേണ്ടി വന്നാലും അവാച്യമായ സന്തോഷത്തോടെ ഞാനതു ചെയ്യും.
………………………………………….
വി. മാർഗരറ്റ് മേരി

ആദിമസഭയിലെ കൂട്ടായ്മയെ നിലനിറുത്തിയ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“The Virgin Mary who offered us the Savior is truly our mother to all because she understands maternal love, since she was a mother, and understands our filial suffering as one who experienced the Passion together with the Saviour.”
(Metropolitan Nicolae of Romania, March 2022)🌹🔥❤️

‘Good Morning… Have a blessed Sunday….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s