ജൂലൈ 11 വിശുദ്ധ ബെനഡിക്ട് | Saint Benedict

ജൂലൈ 11 – വിശുദ്ധ ബെനഡിക്ട് | Saint Benedict

Advertisements

പാശ്ചാത്യ സന്യാസത്തിന്റെ പിതാവും യൂറോപ്പിന്റെ സഹരക്ഷാധികാരിയുമായ വിശുദ്ധ ബെനഡിക്ടിന്റെ തിരുനാൾ. ക്രിസ്ത്യൻ സന്യാസത്തിന് അതിന്റെ ശാശ്വത അടിത്തറ നൽകിയ ആ മഹാവിശുദ്ധനെക്കുറിച്ച് അറിയാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s