മറിയം

മറിയം ദിവ്യകാരുണ്യത്താൽ ജീവിച്ചു. അതായിരുന്നു അവളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം. അവളുടെ വാക്കും നോക്കുമെല്ലാം അതിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്.
…………………………………………..
വി.പീറ്റർ ജൂലിയൻ എയ്മാർഡ്.

വിശുദ്ധരാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“You propose to give up everything to God; be sure, then, to include yourself among the things to be given up.”
~ Saint Benedict 🌹🔥🌹

Good Morning… Have a fruitful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s