ജൂലൈ 13 വിശുദ്ധ ഹെൻറി രണ്ടാമൻ | Saint Henry II

ജൂലൈ 13 – വിശുദ്ധ ഹെൻറി രണ്ടാമൻ | Saint Henry II

Advertisements

തന്റെ ചക്രവർത്തി സ്ഥാനത്തേക്കാൾ വിശുദ്ധി ആഗ്രഹിച്ച ജർമ്മൻ രാജാവും റോമൻ ചക്രവർത്തിയുമായിരുന്ന വിശുദ്ധ ഹെൻറി രണ്ടാമന്റെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s