കൂദാശകളുടെ ലക്ഷം

എല്ലാ കൂദാശകളും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ആത്മീയ ജീവിത നിറവാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം.
…………………………………………..
വി.തോമസ് അക്വീനാസ്

എല്ലാ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Every human person no matter how vulnerable or helpless, no matter how young or how old, no matter how healthy, handicapped or sick, no matter how useful or productive for society is a being of inestimable worth created in the mage and likeness of God.
St. Pope John Paul II🌹🔥❤️

Good Morning… Have a Joyful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s