ജൂലൈ 14 വിശുദ്ധ കമില്ലസ് ദെ ലെല്ലിസ് | Saint Camillus de Lellis

ജൂലൈ 14 – വിശുദ്ധ കമില്ലസ് ദെ ലെല്ലിസ് | Saint Camillus de Lellis

Advertisements

നേഴ്‌സുമാരുടെയും രോഗികളുടെയും സ്വർഗ്ഗീയമദ്ധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ കമില്ലസ് ദെ ലെല്ലിസിന്റെ ഓർമ്മത്തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

july_14

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

saintcamillusdelellis #saintcamillus#camillusdelellis #camillus #lellis #saint_camillus_de_lellis #saint_camillus

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s