ജൂലൈ 15 വിശുദ്ധ ബൊനവെഞ്ചർ | Saint Bonaventure

ജൂലൈ 15 – വിശുദ്ധ ബൊനവെഞ്ചർ | Saint Bonaventure

Advertisements

ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഭയുടെ രണ്ടാം സ്ഥാപകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മഹാനും പണ്ഡിതനുമായ വിശുദ്ധ ബൊനവെഞ്ചറിന്റെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s