ദിവ്യകാരുണ്യം

സഭ അവളുടെ ജീവന്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്രോതസ്സ് ദിവ്യകാരുണ്യമാണ്. സഭയുടെ ഐക്യത്തിന്റെ കൗദാശിക അടയാളമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം.
– – – – – – – – – – – – – – –
എക്ലേസിയ ദ എവുക്കരിസ്തിയ-36.

ഞങ്ങളെ അനുദിനം മാനസാന്തരത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“In the Carmelite liturgy for the feast of Our Lady of Mount Carmel we contemplate Our Lady as being ‘near the Cross of Christ.’ This is also the place of the Church: close to Christ.”

  • Pope Francis🌹🔥❤️

Good Morning…. Festal Blessings of Mother of Carmel….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s