ജൂലൈ 17 വിശുദ്ധ അലക്‌സിയൂസ് | Saint Alexius

ജൂലൈ 17 – വിശുദ്ധ അലക്‌സിയൂസ് | Saint Alexius

Advertisements

“ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ” എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന റോമിലെ വിശുദ്ധ അലക്‌സിയൂസിന്റെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s