ജൂലൈ 18 രക്തസാക്ഷികളായ വിശുദ്ധ സിംഫോറോസയും ഏഴ്‌ മക്കളും | Saint Symphorosa and Her Seven Sons, Martyrs

ജൂലൈ 18 രക്തസാക്ഷികളായ വിശുദ്ധ സിംഫോറോസയും ഏഴ്‌ മക്കളും | Saint Symphorosa and Her Seven Sons, Martyrs

Advertisements

വിശ്വാസത്തിനായി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച വിശുദ്ധ സിംഫോറോസയും ഏഴ്‌ മക്കളും.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s