വി. കൊച്ചുത്രേസ്യ

കൊച്ചുത്രേസ്യ ഒരിക്കൽ ദൈവത്തോടു ചോദിച്ചു, ദൈവമേ, നിന്നോടു ഞാൻ എങ്ങനെ നന്ദി പറയണം? ദൈവം പറഞ്ഞു, വി.ബലിയിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ട്.
…………………………………………..
വി. കൊച്ചുത്രേസ്യ

ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

The Mass is the greatest wonder in the world. There is nothing on earth equal to it, and there is nothing in Heaven greater than it.
~Father Sullivan 🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Blessed Sunday….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s