ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം

ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം അവിടുത്തെ മഹിമയുടെ വലിപ്പത്തോടുള്ള ആദരവോടെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് മഹത്വമാകുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വണക്കത്തോടും അവിടുത്തെ ദ്രോഹിക്കുമോ എന്ന ഭയത്തോടുംകൂടി ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് വിശുദ്ധമാകുന്നു.
…………………………………………..
വി.അഗസ്തിനോസ്

ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“The love of God, unutterable and perfect, flows into a pure soul the way light rushes into a transparent object. The more love that it finds, the more it gives itself: so that, as we grow clear and open, the more complete the joy of heaven is. And the more souls who resonate together, the greater the intensity of their love, and, mirror-like, each soul reflects the other.”
Dante🌹🔥❤️

Good Morning… Have a Joyful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s