വിശുദ്ധൻ

നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ ബലിയിലും ദൈവം നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് തുണയാകുവാൻ ഒരു വിശുദ്ധനെ അയക്കുന്നു.
…………………………………………..
വി. ജർത്രൂദ്

തിരുവോസ്തിയിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു

“When we pray, the voice of the heart must be heard more than the proceedings of the mouth.”
—Saint Bonaventure🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a graceful day…

One thought on “വിശുദ്ധൻ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s