ജൂലൈ 20 അന്ത്യോക്യായിലെ വിശുദ്ധ മാർഗരറ്റ് | Saint Margaret of Antioch

ജൂലൈ 20 – അന്ത്യോക്യായിലെ വിശുദ്ധ മാർഗരറ്റ് | Saint Margaret of Antioch

Advertisements

യേശുനാമത്തെപ്രതി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച കന്യകയായ അന്ത്യോക്യായിലെ വിശുദ്ധ മാർഗരറ്റിന്റെ ഓർമ്മദിനം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s