ജൂലൈ 24 വിശുദ്ധ ക്രിസ്റ്റീന | Saint Christina

ജൂലൈ 24 – വിശുദ്ധ ക്രിസ്റ്റീന | Saint Christina

Advertisements

വിജാതീയനായ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ കോപത്തിനും പീഡനങ്ങൾക്കും മുൻപിൽ പോലും തന്റെ ക്രിസ്തീയവിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ ക്രിസ്റ്റീനയുടെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s