ജൂലൈ 26 വിശുദ്ധ ജൊവാക്കിമും അന്നയും | Saints Joachim and Anne

ജൂലൈ 26 – വിശുദ്ധ ജൊവാക്കിമും അന്നയും | Saints Joachim and Anne

Advertisements

പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളായ വിശുദ്ധ ജൊവാക്കിമിന്റെയും അന്നയുടെയും തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s