സ്വർഗ്ഗ മഹിമ

ഓരോ വിശുദ്ധ ബലിയും സ്വർഗ്ഗ മഹിമയുടെ പടികളാണ്.
…………………………………………..

നിരാശയിലേക്കുപോയ ശിഷ്യരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

The Rosary is the shortest ladder to heaven.
St. Carlo Acutis🌹❤️🔥

Good Morning…. Have a Joyful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s