ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാത്ത വിശുദ്ധ കുർബാനകളാണോ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നത് | Fr Jison Paul Powerful Message

https://youtube.com/shorts/s37g5hFX8c8?feature=share

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s