വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാ ഗീതങ്ങൾ.. Hits of Fr. Xavier Kunnumpuram mcbs

Saint Alphonsa songs Malayalam വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാ ഗീതങ്ങൾ.. Hits of Fr. Xavier Kunnumpuram mcbs

Advertisements

St.Alphosa Geethangal

വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാ ഗീതങ്ങൾ

Song 01.
Oru Dhanyamaipole…
Lyrics : Sr.Cecil FCC
Music : Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs
Singer : Wilswaraj
Album :Parishudhamalarin Sugandha Geetham

Song 02.
Marivillin Shobhayode…
Lyrics : Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs
Music : Fr.Wilson Mecheril mcbs
Singer : Sujatha
Album :Parishudhamalarin Sugandha Geetham

Song 03.
Sukruthiniyayoru Kanyakaye…
Lyrics : Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs
Music : Joy Thottan
Singer : Kester
Album :Parishudhamalarin Sugandha Geetham

Song 04.
Marubhoovil Maruppacha…
Lyrics : Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs
Music : Joy Thottan
Singer : Chitra Arun
Album :Abhishekamai

Song 05.
Bharatha Mannil…
Lyrics : Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs
Music : Joy Thottan
Singer : Reju Joseph
Album :Abhishekamai

Song 06.
Oru Dhanyamaipole…
Lyrics : Sr.Cecil FCC
Music : Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs
Singer : Cicily Abraham
Album :Parishudhamalarin Sugandha Geetham

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s