അനുസ്സരണമില്ലാത്ത വൈദികർക്കെതിരെ മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത്

അനുസ്സരണമില്ലാത്ത വൈദികർക്കെതിരെ മാർ, ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത്

Advertisements

അനുസ്സരണമില്ലാത്ത വൈദികർക്കെതിരെ ബിഷപ്പ്. ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് ഇനിമുതൽ നിങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളും ഫിലോസഫിയും തിയോളജിയും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാനാവില്ല! അത് നടക്കില്ല!
Directed and Produced By Bethlehem TV
Visit For More Videos http://www.bethlehemtv.org​​​​​​​​​
Subscribe Our Youtube Channel
https://youtube.com/c/BethlehemTVindia​​

bethlehemtv #marandrewsthazhath

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s