ആഗസ്റ്റ് 1 വിശുദ്ധ അൽഫോൻസ് മരിയ ലിഗോരി | Saint Alphonsus Maria de Liguori

ആഗസ്റ്റ് 1 – വിശുദ്ധ അൽഫോൻസ് മരിയ ലിഗോരി | Saint Alphonsus Maria de Liguori

Advertisements

റിഡംപ്റ്ററിസ്റ്റ് സഭാസ്ഥാപകനും വേദപാരംഗതനും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മദ്ധ്യസ്ഥനുമായ വിശുദ്ധ അൽഫോൻസ് മരിയ ലിഗോരിയുടെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s