ദിവ്യബലിയുടെ മഹത്വം

രക്തസാക്ഷിത്വം വിശുദ്ധ കുർബാനയക്കു മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല. കാരണം അത് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിനർപ്പിക്കുന്ന ബലിയാണ്. എന്നാൽ ദിവ്യകാരുണ്യം മനുഷ്യനുവേണ്ടി ദൈവം ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്.
…………………………………………..
വി. ജോൺ മരിയ വിയാനി

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ച യേശുവിൻ്റെ തിരുരക്തമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“You have given it all to me. To you, Lord, I return it. Everything is yours; do with it what you will. Give me only your love and grace. That is enough for me.”
St. Ignatius of Loyola ❤️🔥🌹

Good Morning… Have a gracefilled day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s