മഹാപരാധം

അലക്ഷ്യമായി അർപ്പിക്കുന്ന ഒരോ വിശുദ്ധ ബലിയും മഹാപരാധമാണ്.
…………………………………………..
കാതറിൻ എമ്മെറിക്.

പാപത്താലും ജീവിത നൈരാശ്യത്തിലും തകർന്നവരെ രക്ഷിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Cry the Gospel with your whole life.”
Charles De Foucauld🌹🔥❤️
Good Morning… Have a Joyful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s