ആരംഭം

ഓരോ ദിനവും ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ്.
…………………………………………..
വി. മദർ തെരേസ

യേശുവിൻ്റെ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

There is nothing so great as the Eucharist. If God had something more precious, He would have given it to us.
St. John Vianney🌹🔥❤️

Good Morning….Festal Blessings of St. John Maria Vianney…..

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s