വിശുദ്ധൻ

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നീ വേണ്ടപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിശുദ്ധനാകാൻ നിനക്ക് അധികം പ്രയത്നിക്കേണ്ടി വരികയില്ല.
…………………………………………..
ജൊസെ ബോർസി

ദൈവീക സ്നേഹത്തിൽ വളർത്തുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Preserve a habitual remembrance of eternal life, recalling that those who hold themselves the lowest and poorest and least of all will enjoy the highest dominion and glory in God.”
~ Saint John of the Cross 🌹🔥❤️

Good Morning… Have a gloriousday….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s