ആഗസ്റ്റ് 8 വിശുദ്ധ ഡൊമിനിക് | Saint Dominic

ആഗസ്റ്റ് 8 – വിശുദ്ധ ഡൊമിനിക് | Saint Dominic

Advertisements

ഡൊമിനിക്കൻ സഭയുടെ സ്ഥാപകനായ വിശുദ്ധ ഡൊമിനിക്കിന്റെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

august_8

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

saintdominic #dominic #saint_dominic

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s