ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മാതാവിൻറെ സൗന്ദര്യത്തെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടു ഒരു ഗാനം Ammakkoru Chelai #shorts

https://youtube.com/shorts/Xdto0nVQe4c?feature=share

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s