ആഗസ്റ്റ് 9 കുരിശിന്റെ വിശുദ്ധ തെരേസ ബെനഡിക്റ്റ | Saint Teresa Benedicta of the Cross

ആഗസ്റ്റ് 9 – കുരിശിന്റെ വിശുദ്ധ തെരേസ ബെനഡിക്റ്റ | Saint Teresa Benedicta of the Cross

Advertisements

ഹിറ്റ്ലറുടെ കിരാതപീഡനത്തിൽ നാസി തടങ്കൽപാളയത്തിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച കന്യാസ്ത്രീ, ഈഡിത്ത് സ്റ്റെയിൻ എന്ന കുരിശിന്റെ വിശുദ്ധ തെരേസ ബെനഡിക്റ്റയുടെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s