ഉറപ്പ്

സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉറപ്പുള്ളതും എളുപ്പമുള്ളതും ഹ്രസ്വവുമായ മാർഗം ദിവ്യകാരുണ്യമാണ്.
…………………………………………..
പത്താം പീയൂസ് പാപ്പാ

യേശുവിൻ്റെ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു

“The mystery of God hugs you in its all-encompassing arms.”
~ Hildegard of Bingen🌹🔥❤️

Good Morning… Have a gloriousday…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s