33 ദിവസത്തെ വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠാ ഒരുക്കം Day 03 – Fr. Daniel Poovannathil

33 ദിവസത്തെ വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠാ ഒരുക്കം Day 03 – Fr. Daniel Poovannathil

Advertisements

Day 03 of 33 Day Consecration to The Immaculate Heart of Mary.
Today August 08, 2022
Time : 9 pm to 10 pm IST

Schedule
From August 06 to September 08, 2022
Led by Fr. Daniel Poovannathil

To download the prayers
വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ പ്രാർത്ഥന മലയാളത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ
https://bit.ly/malayalam-vimala-hrida…

Download Consecration to The Immaculate Heart of Mary in English
https://bit.ly/Consecration-33-Day

Day 01 Talk
https://youtu.be/r72JgdLkNk0

Day 02
https://youtu.be/JWpTKkCIybg

Mount Carmel Retreat Centre Malankara Hills, Vettinad, Kerala 695028

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s