ഭാഗ്യം

ഓ, ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോ, സ്വർഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും അതീതനായ നിന്നെ സ്വീകരിച്ച എൻ്റെ ഉള്ളം എത്ര ഭാഗ്യമേറിയതാണ്.
…………………………………………..
വി. മാർഗരറ്റ്

മനുഷ്യ മക്കളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“In prayer, like the stars before the rising sun, all the burdens of our autonomous self disperse before the “piercing presence” of God. God unclothes, undoes us, “prunes away every branch that does not bear fruit.” He even takes God away from us.”
James Finley 🌹🔥❤️

Good Morning… Have a gracefilled day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s