ആഗസ്റ്റ് 11 വിശുദ്ധ ക്ലാര | Saint Clare of Assisi

ആഗസ്റ്റ് 11 – വിശുദ്ധ ക്ലാര | Saint Clare of Assisi

Advertisements

ക്രിസ്തീയ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അപ്പസ്തോലനായിരുന്ന വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മിക മലർവാടിയിൽ വിരിഞ്ഞ സുന്ദരകുസുമം, അസ്സീസിയിലെ വിശുദ്ധ ക്ലാരയുടെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s