ഞാൻ ചൂളിപ്പോയി ! എന്നോട് അവൻ ചോദിച്ചതു കൊണ്ട് അടി കൊണ്ടില്ല – Mar Raphael Thattil

ഞാൻ ചൂളിപ്പോയി ! എന്നോട് അവൻ ചോദിച്ചതു കൊണ്ട് അടി കൊണ്ടില്ല – Mar Raphael Thattil

Advertisements

ഞാൻ ചൂളിപ്പോയി !എന്നോട് അവൻ ചോദിച്ചതു കൊണ്ട് അടി കൊണ്ടില്ല, വേറെ വല്ല പിതാക്കന്മാരായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോ അവനെ ശരിപ്പെടുത്തിയേനെ…
Directed and Produced By Bethlehem TV
Visit For More Videos http://www.bethlehemtv.org​​​​​​​​​
Subscribe Our Youtube Channel
https://youtube.com/c/BethlehemTVindia​​

bethlehemtv

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s