പരകോടി

ആത്മീയജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പരകോടിയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം.
…………………………………………..
വി.തോമസ് അക്വീനാസ്

ഞങ്ങളെ നിരന്തരം വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Men do not fear a powerful hostile army as the powers of hell fear the name and protection of Mary.
St. Bonaventure❤️🔥🌹

Good Morning…. Have a fruitful day… Festal greetings of St. Clare of Assisi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s