ആഗസ്റ്റ് 12 വിശുദ്ധ ജെയ്ൻ ഫ്രാൻസിസ് ദെ ഷന്താൾ | Saint Jane Frances de Chantal

ആഗസ്റ്റ് 12 – വിശുദ്ധ ജെയ്ൻ ഫ്രാൻസിസ് ദെ ഷന്താൾ | Saint Jane Frances de Chantal

Advertisements

ഭാര്യയും അമ്മയും സന്യാസിനിയും വിസിറ്റേഷൻ സന്യാസിനീസമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപകയുമായിരുന്ന വിശുദ്ധ ജെയ്ൻ ഫ്രാൻസിസ് ദെ ഷന്താളിന്റെ ഓർമ്മതിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s