നീരുറവ

അന്ധകാരവിനാഴികയിലും ഞാൻ കാണുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ നീരുറവയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ അപ്പം.
…………………………………………..
വി.യോഹന്നാൻ ക്രൂസ്

നിരാശയിലേക്കു പോയ ശിഷ്യരെ, ശക്തിപ്പെടുത്തിയ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Becoming like Jesus is as much as about having a relaxed and joyful heart as it is about believing and doing the right thing, as much about proper energy as about proper truth.”
~ Ronald Rolheiser 🌹🔥❤️

Good Morning… Have a gracefilled day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s