ആഗസ്റ്റ് 15 മാതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണതിരുനാൾ | Assumption of the Blessed Virgin Mary

ആഗസ്റ്റ് 15 – മാതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണതിരുനാൾ | Assumption of the Blessed Virgin Mary

Advertisements

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണത്തിരുനാളിന്റെ ചരിത്രം കേൾക്കാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s